Zastosowanie

RMP jest wykorzystywany wszędzie tam, gdzie zaawansowana znajomość mechanizmów motywacyjnych jest kluczowym czynnikiem sukcesu, przede wszystkim w szeroko rozumianym biznesie, sporcie oraz coachingu. Bez względu na branżę, wielkość firmy, doświadczenie czy lata obecności na rynku, wszyscy, którzy interesują się motywacją, znajdą dzięki RMP odpowiedzi na nurtujące pytania jak np.:

 • Jak najefektywniej zarządzać relacjami w pracy: z przełożonym, podwładnymi, klientami, dostawcami?
 • W jaki sposób należy budować zespoły, tak aby były one skuteczne?
 • Jak dopasować odpowiedni sposób motywacji do każdego pracownika?
 • Jak zmotywować siebie do działania?
 • Jak zaplanować ścieżkę życiową i karierę?
 • Jak zrozumieć partnerów w życiu zawodowym i prywatnym?

Rozwój kadry zarządzającej

Zarządzanie ludźmi, a szczególnie ich motywowanie, należy do jednych z najtrudniejszych zadań osoby zarządzającej. RMP daje całkowicie nowe możliwości w tym zakresie: pozwala na lepsze poznanie własnego indywidualnego stylu zarządzania oraz indywidualnej motywacji pracowników.

Dotychczas określone działania motywacyjne były najczęściej kierowane do grupy pracowników. A przecież każdy jest inny i potrzebuje innych bodźców, aby zmienić bądź dopasować zachowanie. Większość znanych na rynku narzędzi HR-owych bada zachowania i kompetencje pracowników, nie wskazując ich przyczyn. Dopiero RMP wyjaśnia, że poprzez poznanie i zaspokojenie motywatorów pracowników można dotrzeć do ich wewnętrznej motywacji, wpłynąć na zachowanie oraz poziom zaangażowania.

Kluczem do sukcesu jest poznanie indywidualnego systemu wartości, którym pracownicy podświadomie się kierują. W kolejnym kroku warto popracować nad komunikacją, delegowaniem zadań i wyznaczaniem celów zgodnych z tymi wartościami. Jedynie wówczas, gdy wartości zwane motywatorami będą zaspakajane, wykonywana przez nich praca będzie sprawiała im więcej radości. Będą oni czuli się bardziej zmotywowani, a co się z tym wiąże – będą bardziej efektywni, ponieważ praca będzie przychodziła im z łatwością.

Dziś nie wystarczy, aby cele były formułowane według zasady SMART. Muszą one być dodatkowo zgodne z wewnętrznymi potrzebami pracowników.

Dzięki zastosowaniu RMP osoby zarządzające:

 • poznają efektywne narzędzie do zarządzania ludźmi,
 • potrafią indywidualnie zmotywować pracowników,
 • wiedzą jak się komunikować, aby pracownicy ich słuchali, a nie tylko słyszeli,
 • lepiej poznają samego siebie i swój indywidualny styl zarządzania.

Budowanie zespołów

Aby zespół był czymś więcej niż grupą pracowników, należy poświęcić wiele uwagi na jego dobór i rozwój. Dzięki temu, że RMP uświadamia motywatory, których pochodną są zachowania, bardzo łatwo jest dobrać zespół, według wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Im więcej zespół posiada wspólnych motywatorów, tym praca zespołu jest efektywniejsza, a ilość konfliktów mniejsza. Wzrasta również zrozumienie dla pozostałych członków zespołu. Zespół taki jest łatwiejszy do zarządzania, ponieważ komunikacja, wyznaczanie celów i sposób delegowania zadań odnoszą się do mniejszej ilości motywatorów niż jest to w przypadku zespołów całkowicie zróżnicowanych.

W przypadku istniejącego zespołu RMP pomaga nie tylko odkryć potencjał i talenty poszczególnych pracowników, ale również zdefiniować różnice i cechy wspólne członków zespołu.

RMP może być pomocny w poznaniu członków zespołu, szczególnie dla nowego kierownika. Czas potrzebny na poznanie zespołu jest znacznie krótszy, a do subiektywnych obserwacji i wywiadów, dochodzą obiektywne wyniki testu osobowościowego .

Dzięki zastosowaniu RMP wzrasta efektywność pracy zespołów, ponieważ:

 • zadania przydzielane są zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami,
 • łatwiej jest wyłonić synergię pomiędzy członkami zespołu,
 • członkowie zespołu lepiej się rozumieją,
 • spada liczba konfliktów w zespole.

Rozwój pracowników

Zastosowanie RMP w działaniach mających na celu rozwój pracowników pomaga odkryć ich (ukryte) talenty, (wrodzone) predyspozycje i (podświadome) zdolności. Często sami nie są świadomi swoich możliwości i dopiero przy udziale fachowego wsparcia są w stanie wyodrębnić te wartości, które są dla nich w życiu istotne i mogą być pomocne w pracy. Stworzenie w miejscu pracy warunków umożliwiających zaspokajanie wewnętrznych potrzeb pracownika sprawi, że będzie on bardziej zmotywowany, będzie chętniej przychodził do pracy oraz będzie pracował efektywniej.

Dodatkowo RMP uczy tolerancji i daje możliwość spojrzenie na samego siebie przez pryzmat innych osób. Pozwala zrozumieć, dlaczego osoby oceniane pozytywnie posiadają zazwyczaj bardzo podobne kombinacje motywatorów.

Dzięki zastosowaniu RMP:

 • pracownicy lepiej poznają samego siebie,
 • zadania są przydzielane zgodnie z talentami i potrzebami pracowników,
 • wzrasta samoakceptacja pracownika,
 • spada fluktuacja w zespole,
 • następuje profilowanie kariery zawodowej pracowników.

Rekrutacja

Aby znaleźć odpowiednich kandydatów na określone stanowisko nie wystarczy już tylko analiza istotnych zachowań czy też dotychczasowych osiągnięć aplikantów. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, skąd biorą się te zachowania i co je wywołuje. Dzięki temu wzrośnie prawdopodobieństwo trafnego wyboru zarówno z perspektywy firmy jak i kandydata, który zwiąże się z pracodawcą na długo.

RMP odnosi się do osobowości i daje możliwość stworzenia preferowanego Reiss Motivation Profile dla osoby pożądanej na danym stanowisku. Rozwiązanie takie sprawdza się szczególnie w sytuacjach, kiedy istnieje grupa osób wykonujących daną pracą i poszukiwana jest kolejna osoba (np. dodatkowy członek zespołu sprzedażowego, dyrektor handlowy kolejnego oddziału).

Dzięki zastosowaniu RMP w procesie rekrutacyjnym:

 • wymagania w stosunku do aplikantów są precyzyjniej definiowane,
 • rozpoznawane są talenty i potencjał kandydatów,
 • badana jest osobowość (stała w czasie), a nie zmienne zachowania,
 • wzrasta szansa znalezienia właściwego kandydata, nie tylko pod kątem fachowości,
 • spada koszt wdrożenia pracownika i procesu rekrutacyjnego.

Marketing

Większość procesów decyzyjnych podejmowanych czy to przez Klientów czy to pracowników odbywa się podświadomie. Klient, który dokonuje decyzji zakupowej (marki bądź produktu) kieruje się wewnętrznym systemem nagród. Reiss Motivation Profile to klucz, który za pomocą 16 podstawowych motywatorów pozwala na odkodowanie tego systemu i odniesienie się do wewnętrznych potrzeb człowieka.

Dzięki zastosowaniu RMP w marketingu:

 • badane są potrzeby i motywatory klientów, które mogą zostać zaspokojone przez produkt,
 • możliwe jest odwołanie się do motywatorów i potrzeb klientów,
 • możliwe jest precyzyjne kreowanie kampanii reklamowych ukierunkowanych na podświadome potrzeby klientów,
 • strategiczne pozycjonowanie marki staje się prostsze.

Coaching

Reiss Motivation Profile to jedno z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych narzędzi w pracy coacha. Dzięki jego użyciu coach może w prosty, a zarazem precyzyjny sposób pomóc osobie coachowanej nie tylko w poznaniu własnej motywacji (czyli poznaniu indywidualnych motywatorów) i znalezieniu drogi do ich zaspokojenia, ale również w odkryciu i aktywowaniu talentów, określeniu i wyzwoleniu potencjału, czy też znalezieniu zasobów potrzebnych do osiągnięcia celu.

Wszędzie tam, gdzie praca z różnymi technikami coachingowymi (np. praca z metaforą) nie przynosi już efektów, zaczyna się praca z Reiss Motivation Profile, który w porównaniu z wieloma innymi narzędziami jest bardzo konkretny i szybko zdobywa zaufanie klientów. Szczególnie w biznesie, gdzie oczekiwane są efekty już po pierwszej sesji coachingowej, Reiss Motivation Profile może stać się podstawą do pracy podczas wielu sesji z klientem.

Reiss Motivation Profile może zostać zastosowany w przypadku niemal wszystkich tematów, z jakimi klient zwraca się do coacha. Może to być np. chęć rozwoju osobistego, konieczność podjęcia trudnej decyzji, osiągnięcie Work-Life Balance, problem z wypaleniem czy stresem, profilowanie kariery, rozwiązywanie konfliktów czy problemów w związkach. W zależności od potrzeb, cały coaching może opierać się na RMP lub też może on uzupełnić inne stosowane techniki coachingowe.

O szerokich możliwościach zastosowania RMP świadczy fakt, iż niektóre z motywatorów są szczególnie istotne w życiu prywatnym człowieka (np. rodzina, piękno, jedzenie, aktywność fizyczna), pozostałe natomiast mają większy wpływ na życie zawodowe (np. władza, status, honor, rewanż). Dzięki temu RMP jest stosowany we wszystkich rodzajach coachingu: w coachingu personalnym, life coachingu, coachingu zawodowym, executive coachingu i coachingu biznesowym. Jednocześnie zastosowanie RMP wykracza poza coaching indywidualny i jest równie efektywny w coachingu dla par, zespołów i grup.

Dzięki zastosowaniu RMP w coachingu:

 • znalezienie zasobów u osoby coachowanej staje się znacznie łatwiejsze,
 • łatwiej jest określić i aktywować talenty i potencjał,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować swoje potrzeby,
 • łatwiej jest zrozumieć i zaakceptować potrzeby innych,
 • odkrycie nowych możliwości staje się szybsze,
 • osoba coachowana może dostrzec rozwiązania, które do tej pory wydawały jej się niemożliwe.

Sport

W sporcie najważniejszy jest wynik. Nie liczy się trening, włożony trud i praca. Aby osiągnąć sukces, potrzebne jest coś więcej niż talent. Ważna jest mentalna, emocjonalna i psychiczna równowaga, pozwalająca w chwilach niesamowitego stresu i presji osiągać najlepsze rezultaty. Bez wątpienia sportowiec musi potrafić się zmotywować nie tylko na co dzień, ale również “na zawołanie”.

Dzięki RMP trenerzy sportowi są w stanie wypracować strategie treningowe dopasowane do osobowości sportowca oraz umożliwiające osiąganie najlepszych wyników w sytuacjach stresowych. W przypadku sportów drużynowych bardzo ważny jest skład zespołu oraz to, jak kształtują się motywatory i w jaki sposób zawodnicy na siebie oddziaływują.

Należy również pamiętać, że tak jak w przypadku osób zarządzających i zespołów, w sporcie bardzo istotny jest sposób pracy trenera z zawodnikiem czy drużyną. Dlatego też jest nieodzowne, aby trener zanim rozpocznie pracę motywacyjną z wykorzystaniem RMP, poznał swój indywidualny profil motywacyjny i dowiedział się jak oddziaływuje na innych. Pozwoli mu to na uświadomienie sobie własnego sposobu “zarządzania” oraz tego jak może być postrzegany przez innych.

Dzięki zastosowaniu RMP w sporcie:

 • można lepiej określić stabilność emocjonalną sportowca,
 • sposób pracy trenera i sportowca staje się bardziej indywidualny,
 • odnajdowane są czynniki, które wpływają zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na wyniki sportowca,
 • osiągana jest synergia między trenerem a sportowcem.

Przykłady zastosowaniaZapraszamy do zapoznania się z praktycznymi przykładami zastosowania RMP w biznesie i coachingu

“Zarządzanie poprzez motywację” – rozwój umiejętności managerskich

zarządzanie poprzez motywację

Kierownicy działów sprzedaży mieli nauczyć się motywować swoich pracowników, nie wykorzystując w tym celu aspektu finansowego. Ważne, aby wyniki były mierzalne.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie ankiety motywacyjnej, diagnozującej sytuację wyjściową.
 2. Przygotowanie programu “zarządzanie poprzez motywację”, skierowanego do kierowników działów sprzedaży. Czas realizacji wdrożenia – 3 miesiące.
 3. Wypełnienie RMP przez sprzedawców i ich kierowników.
 4. Indywidualne rozmowy coachingowe ze sprzedawcami i kierownikami.
 5. Szkolenie 2-dniowe dla kierowników, na którym uczyli się indywidualnego podejścia do sprzedawców, tzn. komunikacji i delegowania zadań w zależności od kombinacji motywatorów.
 6. Konsultacje kierowników z coachem w miejscu pracy, obejmujących jedną wizytę na tydzień przez okres 5 tyg. Każde spotkanie poświęcone było innemu tematowi przewodniemu i polegało na wspieraniu w codziennych działaniach motywacyjnych i wyznaczaniu celów, realizowanych w ciągu tygodnia.
 7. Przeprowadzanie ankiety motywacyjnej na zakończenie projektu.
 8. Porównanie wyników ankiet.

Rezultaty

 1. Wzrost motywacji sprzedawców.
 2. Poprawa atmosfery w zespole – wzajemne zrozumienie i mniej konfliktów.
 3. Właściwe przydzielanie zadań sprzedażowych, które uwzględniają motywatory danego pracownika, np. aktywna sprzedażą zajęli się sprzedawcy posiadający do tego celu odpowiednie motywatory takie: kontakty społeczne, rewanż, niezależność.
 4. Nowy wizerunek firmy.

Marketing ukierunkowany na potrzeby klienta

marketing ukierunkowany

Sieć kawiarni, istniejącej od kilkudziesięciu lat, specjalizującej się w szybkiej obsłudze klienta poszukiwała nowego kierunku rozwoju. Celem było sprostanie oczekiwaniom klienta na najwyższym możliwym poziomie. Dotychczasowe strategie przynosiły pewne drobne efekty, ale skostniałość wizerunku marki wymagała wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań.


Przeprowadzone działania

 1. Zbadania na reprezentatywnej grupie potrzeb klientów metodą RMP, która pozwala zapoznać się z ich podświadomymi potrzebami, a nie tylko zachowaniami, które są zmienne i warunkowane czasem oraz sytuacją.
 2. Opracowanie wyników, które okazały się być zaskakujące dla szczebla zarządzającego. Klienci wskazali na potrzebę wysokiego statusu społecznego oraz kontaktów z innymi ludźmi.
 3. W wyniku zaspokojenia tych motywatorów zarząd podjął decyzję i postanowił wprowadzić nowy wystrój kawiarni oraz podnieść ceny.

Rezultaty

 1. Wzrost obrotów.
 2. Wzrost zadowolenia klientów, których oczekiwania zostały zaspokojone.
 3. Wzrost liczby klientów, odwiedzających kawiarnie.
 4. Wprowadzenie nowych cech marki do jej wizerunku.

Change Management

change management

Dobrze prosperująca agencja marketingowa zatrudniająca 30 osób. Właściciel zawsze uważał, że panuje w niej dobra atmosfera i ludzie chętnie przychodzą do pracy. Nagle zwolnił się główny manager projektów, w kolejnych miesiącach fluktuacja była znacznie wyższa niż dotychczas – pracownicy przychodzili i odchodzili z pracy.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie RMP w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: “Którzy pracownicy najlepiej pasują do zespołu i w jaki sposób możemy do nich dotrzeć?”
 2. Zdefiniowanie kluczowych określeń, które muszą pojawić się w ogłoszeniu o pracę oraz wskazanie portali oraz odpowiednich sposobów reklamy.
 3. Analiza RMP pracowników – diagnoza potrzeb i oczekiwanego sposobu zarządzania, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów w pracy.
 4. Przeprowadzenie i analiza RMP właściciela agencji reklamowej w celu rozpoznania jego dopasowania do zespołu i określenie różnic pod względem struktury motywatorów oraz zaplanowanie odpowiedniego sposobu zarządzania, odpowiadającego na potrzeby pracowników.
 5. Przeprowadzenie sesji coachingowych, podczas których właściciel dokonał analizy własnego stylu zarządzania, sposobów komunikacji i delegowania zadań. Zdefiniowanie obszarów do poprawy i wspólna praca właściciela z coachem.
 6. Realizacja cyklicznych spotkań pracowników w celu wypracowania zadań, procesów i celów strategicznych dla zespołu oraz metod ich osiągnięcia. Zaspokojenie motywatorów pracowników i stworzenie im możliwości współdecydowania o kierunku rozwoju agencji reklamowej.
 7. Wprowadzenie zmian strukturalnych do organizacji – wyłonienie 4 decyzyjnych teamliderów w określonych obszarach, a tym samym odciążenie właściciela od decydowania o wszystkim.

Rezultaty

 1. Po 2,5 roku od wdrożenia działań fluktuacja w agencji reklamowej jest bliska zeru.
 2. Pracownicy są zmotywowani i bardziej zadowoleni z pracy, co w znaczący sposób wpływa na efektywność wykonywanych projektów.
 3. Wzrost zadowolenia klientów w ciągu 2 lat z wartości 2,8 do 1,9 (przy czym 1 jest wartością najwyższą, a 5 najniższą), a tym samym właściciela.

Rekrutacja I

RMP w rekrutacji

Poszukiwano nowego dyrektora zarządzającego do firmy zajmującej się produkcja i sprzedażą ekskluzywnych mebli. Właściciel ze względu na wiek planował powoli wycofywać się z prowadzenia firmy i poszukiwał odpowiedniej osoby, która wprowadzi firmę na nowe rynki. Samodzielne próby zrekrutowania pracownika skończyły się niepowodzeniem – kandydaci choć posiadali właściwe kwalifikacje, z różnych względów nie odpowiadali właścicielowi.


Przeprowadzone działania

 1. Rozmowa z właścicielem w celu określenia profilu kandydata.
 2. Przeprowadzenie RMP dla właściciela w celu zrozumienia jego motywatorów i ich wpływu na podejmowanie decyzji.
 3. Omówienie kluczowych motywatorów, które powinien posiadać kandydat tj. odporność na stres, gotowość ponoszenia odpowiedzialności, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
 4. Poddanie kandydatów posiadających fachowe kompetencje kwestionariuszowi RMP oraz przeprowadzenie z nimi rozmowy na temat ich mocnych i słabych stron.

Rezultaty

 1. Zrekrutowanie odpowiedniego kandydata, który szybko wdrożył się do pracy.
 2. W ciągu roku pracy wybrana osoba sprostała wszystkim zadaniom.
 3. Właściciel jest zadowolony z wyboru.
 4. Sposób rekrutacji (Employer Branding) wpłynął na pozytywny wizerunek firmy w regionie.

Rekrutacja II

rekrutacja a metoda RMP

Firma zajmująca się budową maszyn poszukiwała nowego pracownika do działu sprzedaży. Jego zakres obowiązków miał obejmować aktywną sprzedaż i bezpośredni kontakt z klientami.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie RMP kierownikowi działu oraz jego pracownikom.
 2. Analiza wyników, pozwalających wysnuć wnioski, że mają dużo cech wspólnych: są ambitni, motywuje ich rywalizacja i nowe wyzwania, jednak brakuje w zespole pewnych predyspozycji, które są szczególnie ważne w budowaniu długotrwałych kontaktów z klientami.
 3. Wprowadzenie zmian w dotychczasowej strategii rekrutacyjnej, by pozyskać pracownika, który uzupełni kompetencje zespołu.

Rezultaty

 1. Zrekrutowanie odpowiedniego pracownika, który stał się kluczowym wsparciem dla firmy w utrzymywaniu kontaktów z klientami.
 2. Dobre relacje w zespole przy wzajemnym uzupełnianiu kompetencji.
 3. Efektywna praca we wszystkich niezbędnych obszarach.

Coaching

rmp w coachingu

Klient zgłosił się na sesję cochingową, ponieważ potrzebował pomocy w podjęciu decyzji. Od lat pracował jako inżynier w firmie budowlanej na wyższym stanowisku i był zadowolony z pracy. Większość jego kolegów zmieniała pracodawców lub zakładała własne firmy, on natomiast od lat pracował w tym samym miejscu. Zaczął się zastanawiać, czy nie powinien jednak zadbać o nowe doświadczenia i zmienić posadę. Przez przypadek natknął się na ogłoszenie o pracę w Omanie. Spełniając wszelkie oczekiwania wziął udział w rekrutacji i otrzymał propozycję pracy. Waha się jednak czy ją przyjąć, czy zostać w obecnej firmie.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie badań metodą RMP w celu określenia wewnętrznych potrzeb Klienta i stwierdzenia czy one są zaspokojone czy też nie.
 2. Przeprowadzenie rozmowy coachingowej i zbudowanie matrycy decyzyjnej do porównania jednej i drugiej pracy.
 3. Rozpisanie czterech alternatyw wyboru – w tym również uwzględnienie innej posady lub założenie własnej firmy.

Rezultaty

 1. Klient zdecydował się założyć własna firmę, po analizie wewnętrznej motywacji.
 2. Żadne z oferowanych stanowisk nie daje mu tego, co tak naprawdę potrzebuje.
 3. Realizacja ukrytych marzeń.

Sport

Reiss Profile w sporcie

Trener drugoligowej drużyny piłkarskiej postanowił wprowadzić w zespole indywidualną motywację zawodników. Chce poznać ich wewnętrzne potrzeby, zaspokoić je, a przez to zmotywować do jak najlepszych wyników podczas rozgrywek.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie badań metodą RMP wśród zawodników i trenera.
 2. Zdefiniowanie nowego sposobu komunikacji z zespołem, dotychczasowy bowiem (rozległe wywody i analizy) był nieskuteczny ze względu na przeciwległe wartości trenera i zawodników.
 3. Wprowadzenie dodatkowych działań, aby podczas rozgrywek zawodnicy czuli się szczególnie zmotywowani.

Rezultaty

 1. Efektywny sposób komunikacji, dostoswany do potrzeb zawodników.
 2. Dostrzeżenie niezwykłej roli rodziny w procesie motywacyjnym – umożliwienie bliskim uczestnictwa w rozgrywkach.
 3. Lepsze statystyki rozgrywek i w efekcie wejście do pierwszej ligi.
 4. Wzrost zadowolenia i motywacji zawodników do gry.

Life-Balance

RMP w życiu zawodowym i prywatnym

Klientka czuje się zawodowo i prywatnie wypalona. Nic nie sprawia jej radości. Pracuje w międzynarodowej firmie consultingowej i często jest na delegacjach. Ma dwójkę dzieci, którym – jak twierdzi – poświęca mało czasu, co dodatkowo generuje wyrzuty sumienia.


Przeprowadzone działania

 1. Przeprowadzenie RMP i rozmowy coachingowej.
 2. Zdefiniowanie klasycznego konfliktu motywatorów, który wpływa na brak równowagi życiowej w godzeniu obowiązków matki i pracownika.
 3. Przeprowadzenie trzech sesji coachingowych w ciągu czterech miesięcy.
 4. Wypracowanie rozwiązań, które pozwolą zaradzić problemowi. Określenie gdzie i w jaki sposób mogą zostać zaspokojone motywatory.

Rezultaty

 1. Zmiana nastawienia do pracy.
 2. Reorganizacja codziennych spraw.
 3. Dostrzeżenie własnych, innych potrzeb, które nie są bezpośrednio związane z pracą i rodziną, a ich brak zaspokojenia wpływa znacząco na jakoś życia i funkcjonowania w relacjach z bliskimi czy współpracownikami.